Theses 

Strategie zvládání stresu ve vybrané sportovní disciplíně - běh na lyžích – Bc. Pavel VOZKA

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Pavel VOZKA

Bachelor's thesis

Strategie zvládání stresu ve vybrané sportovní disciplíně - běh na lyžích

Stress management strategy in selected sports discipline - cross-country skiing

Abstract: Tato práce se zabývá problematikou strategií zvládání stresu u vrcholových sportovců v běhu na lyžích. V teoretické části je popsána disciplína běhu na lyžích, teorie stresu, strategie zvládání stresu a oblast psychologie sportu. Získané poznatky jsou poté aplikovány do kapitoly s názvem Problematika stresu a sportu. Cílem empirické části je na základě stanovených hypotéz zjistit diference v používaných strategiích zvládání stresu u jednotlivých skupin sportovců. Výzkumným souborem jsou vrcholoví běžci na lyžích (n=61). Běžci jsou rozdělení do čtyř definovaných skupin v rámci jednoho pohlaví. Diagnostickou metodou je dotazník SVF 78 zjišťující strategie zvládání stresu. Mezi skupinou mužů a skupinou žen existuje signifikantní rozdíl (p < 0,05) v používaných strategiích zvládání stresu. V rámci ženského pohlaví existuje v používaných strategiích zvládání stresu signifikantní rozdíl mezi skupinou reprezentačního družstva žen a reprezentačního družstva juniorek. Práce má potenciál být přínosem pro detailnější objasnění problematiky strategií zvládání stresu ve vrcholovém sportu a pro aplikaci těchto poznatků do praxe.

Abstract: This thesis deals with issue of coping strategies in elite athletes of cross country skiing. The theoretical part describes the discipline of cross country skiing, theory of stress, coping strategies and area of sport psychology. The gained knowledge is applied to the chapter The issue of stress and sport. The aim of the empirical part is based on the hypotheses used to determine differences in coping strategies for each group of athletes. The research groups are top cross-country skiers (n = 61). Skiers are divided into four groups defined within the same sex. Used diagnostic method for research is SVF 78 questionnaire detecting coping strategies. There is a significant difference (p <0.05) in coping strategies used among a group of men and a group of women. Within the female sex exists significant difference in the usage coping strategies between the group of women's national team and junior national team. This thesis has the potential to be beneficial for detailed clarification of issues coping strategies in elite sport and for applying this knowledge into practice.

Keywords: Stres, coping, strategie zvládání stresu, SVF 78, běh na lyžích

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 4. 2016
  • Accessible from:: 6. 4. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Michal Šafář, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.4.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 6. 4. 2016 dostupné: světu
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

VOZKA, Pavel. Strategie zvládání stresu ve vybrané sportovní disciplíně - běh na lyžích. Olomouc, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta


Go to top | Current date and time: 22/7/2019 05:36, Week 30 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz