Theses 

Alternativní životní styl jako varianta spokojeného bytí – Bc. Kateřina BENDOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory

Bc. Kateřina BENDOVÁ

Diplomová práce

Alternativní životní styl jako varianta spokojeného bytí

Alternative lifestyle option as being satisfied

Anotace: Tato diplomová práce nese název Alternativní životní styl jako varianta spokojeného bytí. Pro specifikaci subkultury, které se tato práce věnuje, jsem definovala subkulturu osob bez přístřeší, které, jak jsem nejen předpokládala, ale i vlastní výzkumná data ukázala, mohou spokojenou formu bytí vykazovat. Teoretická část je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitolu jsem pojala jako určitý teoretický rámec této diplomové práce, kde je kladen důraz na sociální normy a teorie sociální deviace, které jsou stěžejní pro osoby bez přístřeší vykazující alternativní životní styl značně se lišící od většinové konformní společnosti. Druhá kapitola je věnována charakteristice bezdomovectví. Třetí kapitola obsahuje postupy v pomoci osobám bez přístřeší v jejich životní situaci. Jsou zde obsaženy také sociální služby určené právě osobám bez přístřeší. V poslední kapitole se věnuji životnímu a alternativnímu životnímu stylu. Zabývám se zde také otázkou dobrovolného bezdomovectví. Cílem této diplomové práce je popis aspektů životního stylu u sledované subkultury osob bez přístřeší. Cílová skupina je tvořena 20 osobami bez přístřeší ve věku od 18 do 70 let. Pro sběr dat byla aplikována metoda kvalitativního přístupu a byla zvolena metoda analýzy případových studií. Stěžejní technikou sběru dat byl rozhovor pomocí návodu, který jsem použila u 10 osob bez přístřeší vyskytujících se v azylovém domě, a u 10 osob bez přístřeší vyskytujících se bezprostředně na veřejných prostranstvích. V rámci této diplomové práce bylo stanoveno těchto pět výzkumných otázek. Primární data byla kódována/indexována a následně zpracována metodou rámcové analýzy dle Ritchie a Spencer. Výsledky výzkumu ukázaly, že nejčastější příčinou vzniku bezdomovectví je závislost na alkoholu. Nejčastěji se jedná o svobodné a rozvedené muže a ženy. Režim dne osob bez přístřeší je z větší poloviny pravidelný. Mezi nejčastější denní aktivity v azylovém domě patří sledování televize, úklid společných prostor azylového domu, pevné aktivity a popíjení kávy. Mezi denní aktivity venku patří především sběr kovu, vaření, nakupování potravin a vybírání popelnic. Zimní noci tráví respondenti v zařízeních sociálních služeb (noclehárna, azylový dům), ve stanu, provizorních boudách a ve squatu. Většina osob tráví dny s kamarády či partnery. Snahu o přivýdělek mají více respondenti žijící na veřejných prostranstvích. Zkušenost se žebráním se objevila třikrát častěji u osob žijících na veřejných prostranstvích než u osob v azylovém domě. Osoby v azylovém domě si většinou platí celodenní stravu. Respondenti žijící venku si jídlo obstarávají v supermarketech, nízkoprahových denních centrech, noclehárnách a v popelnicích. Závislost na nikotinu je u osob bez přístřeší častější než závislost na alkoholu. Osobní hygienu vykonávají většinou v zařízeních sociálních služeb (nízkoprahové denní centrum, noclehárna a azylový dům). Oblečení si obstarávají převážně v sociálním a azylovém šatníku. Partnerský život neudržují, ale sexuální kontakty nachází více osoby žijící na veřejných prostranstvích. Více než polovina respondentů nepřemýšlí o budoucnosti. Jejich životní situace se více líbí osobám žijícím v azylovém domě, přesto by změnu životní situace uvítala větší polovina respondentů. Na základě výsledků tohoto výzkumu byly indukovány teoretické koncepty.

Abstract: The topic of this diploma thesis is Alternative lifestyle as a form of content human existence. This thesis is focused on specification of subculture and I defined the subculture of homeless people, which as I assumed and also as my own research data showed, can demonstrate the content form of human existence. The theoretical part of this thesis is divided into four chapters. The first chapter constitutes a theoretical scope of this thesis where I put emphasis on social norms and theory of social deviation, which are crucial for homeless people who are demonstrating alternative lifestyle which is significantly different from the lifestyle of mainstream conformist society. Second chapter describes characteristics of homelessness. The third chapter includes procedure of help to homeless people in their life situation. There are also stated social services for homeless people. The last chapter is focused on the alternative lifestyle. I also deal with the topic of voluntary homelessness. The aim of this diploma thesis is description of aspects of lifestyle of the observed subculture of homeless people. The target group consists of 20 homeless people in age from 18 to 70 years. A method of qualitative approach was applied and a method of analysis of case studies was used for data collection. The main technique of data collection was an interview with directions which I used with 10 homeless people who were in asylum house and with 10 homeless people who were present directly at the public areas. In the context of this thesis five research questions were determined. The primary data was coded/indexed and then processed with the framework analysis according to Ritchie and Spencer. The outcomes of the research showed that the most frequent reason for the origin of homelessness is alcohol addiction. Most frequently it is related to single or divorced man and women. The daily regime of homeless people is from a greater half regular. Among the most frequent daily activities in the asylum house can be mentioned watching television, cleaning common areas of the asylum house, fixed activities and drinking coffee. The outdoor activities mostly constitute of collection of metal, cooking, shopping for food and searching the garbage bins. They usually spend winter nights in facilities of social services (doss house, asylum house), in a tent, in makeshift shanties, or in a squat. Most people spend their days with their friends or partners. People who live in public areas are more willing to make some extra money. There was three times higher experience with begging of the people who live in public areas than people who live in asylum houses. People in asylum houses usually pay for day board meals. People who live outside in public areas procure their food in supermarkets, day centres and doss houses and in garbage bins. For homeless people nicotine addiction is more frequent than alcohol addiction. They perform their personal hygiene in the facilities of social services (day centre, doss house, asylum house). They usually get their clothes from social or asylum clothes supplies. They do not live in relationships with partners however people who live in the public areas have more sexual contacts. More than half of respondents do not think about their future. People who live in asylum houses are more satisfied with their life situation, nevertheless more than half of respondents would like to change their life situation. On basis of the results of this research theoretical concepts were induced.

Klíčová slova: osoba bez přístřeší, sociální vyloučení, životní styl, alternativní životní styl, bezdomovectví, sociální služby, sociální deviace

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2013
  • Zveřejnit od: 20. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eva Suchanová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 5. 2013 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

Jak správně citovat práci

BENDOVÁ, Kateřina. Alternativní životní styl jako varianta spokojeného bytí. Č. Bud., 2013. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 3. 2019 11:41, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz