Pavel Bříza

Bakalářská práce

Hodnocení metod pro odhad snášenlivosti nebezpečných látek

Evaluation of Methods for the Estimation of Compatibility of Hazardous Materials
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá hodnocením metod pro odhad snášenlivosti nebezpečných látek, pro potřeby jejich skladování ve velkém množství. V úvodu je popsán současný stav legislativy v České republice. V následujících kapitolách jsou popsány dostupné metody a uvedena data potřebná pro provedení binárního pro odhadu snášenlivosti nebezpečných látek. Pro přehlednost výstupu je u vybraných metod uvedena …více
Abstract:
This thesis deals with the evaluation of methods for estimating the compatibility of hazardous substances for the purpose of storage in large quantities. The introduction describes the current state of legislation in Czech Republic. The following parts describe the avaible methods and provide data needed to perform a binary compatibility for estimation of hazardous substances. For clarity, the output …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2014
  • Vedoucí: Pavel Šenovský
  • Oponent: Aleš Bernatík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Bakalářský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Havarijní plánování a krizové řízení