Theses 

Employee training and development – Bc. Svitlana Koval

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Svitlana Koval

Bakalářská práce

Employee training and development

Employee training and development

Anotace: KOVAL, Svitlana. Employee training and development. [Bakalárska práca] Vysoká škola hotelová. Praha: 2015. 48 pages. Cílem studie bylo zjistit, zda hotel Marriott Praha poskytuje svým pracovníkům školící a rozvojové programy (Training and Development Programs, TDP) a analyzovat, jak TDP přispívají k osobnímu rozvoji pracovníků. Po provedení výzkumu autorka poskytne návrhy na zlepšení TDP v hotelu Marriott Praha. K zodpovězení hlavní otázky a splnění cíle studie bylo stanoveno několik cílů. Ve studii byla používána výzkumná metoda případové studie, jejímž objektem byl hotel Marriott Praha. Jako součást výzkumné metody v této studii autorka využila dotazníkové techniky a strukturované rozhovory, aby získala dostatek empirických důkazů k analýze školicích a rozvojových programů hotelu Marriott Praha. Analýza odhalila, že hotel Marriott disponuje propracovanými TDP, které jsou především interní a upravené na míru specifickým potřebám hotelu. Tyto programy, z nichž některé jsou povinné, jsou určeny jak pro manažery, tak nemanažerské pracovníky. Celkově bylo zjištěno, že TDP splňují potřeby zaměstnanců z hlediska výkonu povolání a rozvoje kariéry. Hlavní oblastí pro možná zlepšení je poskytování většiny školení v českém jazyce, protože v současné době je většina školení vedena v angličtině.

Abstract: KOVAL, Svitlana. Employee training and development. [Bachelor dissertation] Institute of Hospitality Management in Prague. Prague: 2015. 48 pages. The study was intended to determine whether Marriott Hotel Prague provides training and development programs (TDP) to their employees and analyze how the TDP contributes to their personal development. After the research author will provide suggestion for the improvement of TDP at the Marriott Hotel Prague. Several objectives have been created in order to answer the research question and fulfill the aim of the study. This study applied the “case study research method” with Marriott Hotel Prague as the object of the research. In this thesis, author has used questionnaires techniques and structured interview as a part of the research method to obtain enough empirical evidence for analyzing Marriott Hotel Prague Training and Development programs. Analysis has revealed that Marriott Hotel has an elaborate TDP, which is mostly internal and tailored on their specific needs. These programs, some of which are mandatory, are designed for both Managers and Non Managers. Overall, the TDP was found to meet employee’s needs from a job performance and career development perspective. Main area for improvement is to provide most of the training in Czech language, as currently the majority of the training is conducted in English.

Keywords: Employee development, Designing training, Human resource management, Staff training, Training methods.

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Stanislava Belešová, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Jan Hán, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 05:54, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz