Michal Chmelař

Master's thesis

Implementace geoinformačních technologií v podmínkách Hasičského záchranného sboru hl.m. Prahy

Geoinformation Technologies Implementing Within the Prague City Fire Brigade System
Abstract:
Práce se podrobně zabývá problematikou implementace geografických informačních systémů a geoinformačních technologií v rámci HZS hl. m. Prahy. Práce se skládá ze dvou hlavních částí, analytické a návrhové. V analytické části jsou popsány obecné zákonitosti zavádění GIT/GIS, konstatována základní východiska, provedena analýza potřeb organizace a shrnutí současného stavu využívání GIS/GIT. V návrhové …more
Abstract:
The thesis addresses the issue of implementation of geographical information systems and geoinformation technology within the Fire and Rescue Brigade of the City of Prague. The thesis consists of two parts: Analysis and Proposal. In the Analysis, are described general principles of GIT/GIS implementation, define the background, carry out the analysis of the organizational needs and summarize the current …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2009

Thesis defence

  • Supervisor: Tomáš Peňáz
  • Reader: Aleš Bartečko

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Master programme / field:
Geodézie a kartografie / Geoinformatika