Theses 

Vnímání adaptačního procesu zaměstnanci organizace – Mgr. Markéta Zimová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Markéta Zimová

Diplomová práce

Vnímání adaptačního procesu zaměstnanci organizace

Perception of the adaptation process by employees

Anotace: Předkládaná práce se zabývá adaptačním procesem nových zaměstnanců v konkrétní organizaci. Pozornost je zaměřena zejména na nově příchozí THP zaměstnance, a jejich úhel pohledu na zvolenou problematiku. Cílem práce je (na základě požadavku zadavatele) zjistit, jak vnímají nově příchozí THP zaměstnanci úspěšnost adaptačního procesu, jaká hlediska považují za relevantní, a co pro ně představuje klíčové aspekty v celém procesu adaptace. Zadavatelem práce je konkrétní organizace, která má v plánu na základě výzkumných zjištění upravit stávající adaptační proces za účelem jeho zlepšení. Obsah textu je strukturován do tří hlavních částí. Teoretická část poskytuje odborný a ucelený pohled na problematiku adaptace. Na ni navazuje metodologická část, která rozpracovává hlavní výzkumnou otázku a popisuje strategii a hlavní metody výzkumu. Poslední empirická část je na základě dílčích výzkumných otázek rozčleněna do tří kapitol, které prezentují hlavní výzkumná zjištění. Z rozhovorů se zaměstnanci vyplynulo, že i přes drobné nedostatky, které mohli respondenti zaznamenat, je z jejich strany adaptační proces vnímán jako úspěšný. Za klíčové aspekty úspěšné adaptace považují zejména přátelský kolektiv, v pracovní oblasti vnímají jako zásadní předchozí pracovní zkušenosti a pomoc svých patronů, avšak nejvíce na ně zapůsobila seznamovací školení, díky nimž si vytvořili hlubší vztah k organizaci. Diplomová práce je ukončena závěrem, který shrnuje zásadní výzkumná zjištění, a na který navazuje série doporučení pro organizaci.

Abstract: The presented diploma thesis deals with the adaptation process of new employees in the particular organization. Attention is focused especially on the newly arrived white-collar workers, and their point of view on selected issues. The aim of the work is (based on the terms of a delegating authority) to find out how do newly arrived white-collar workers percept the success of adaptation process, what aspects do they consider relevant and what aspects do they regard as crucial in the whole adaptation process. Delegating authority is the concrete organization which plans to modify its current adaptation process on the basis of the research findings. The content of the work is divided into three main parts. Theoretical part provides professional and comprehensive insight into the adaptation issue. Following methodological part elaborates the main research question and describes the strategy and key methods of the research. Last empirical part is divided into three chapters, based on the partial research questions, which represent principal research findings. Interviews with employees revealed that despite the minor shortcomings, that could be observed by respondents, the adaptation process is perceived as successful. Aspects considered by employees as key in the process of successful adaptation are, namely friendly collective, previous work experience and help from mentors which is regarded as crucial in working area, however, the most impressing were the initial trainings thanks to which employees created a deeper relationship with the organization. Diploma thesis is finished by the conclusion that summarizes important research findings and is followed by the series of recommendations for the organization.

Klíčová slova: vnímání, adaptace, adaptační proces, pracovní adaptace, sociální adaptace, organizační kultura, orientace, mentoring, perception, adaptation, adaptation process, work adaptation, social adaptation, organization culture, orientation

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 2. 2019 04:27, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz