Helena Riedlová

Diplomová práce

Posouzení účinnosti UV záření při dezinfekci povrchů

Assessment of the effectiveness of UV radiation in disinfection of the surface
Anotace:
RIEDLOVÁ, Helena. Posouzení účinnosti UV záření při dezinfekci povrchů. Ostrava, 2021. Diplomová práce. VŠB-TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství. Vedoucí práce Karla Barčová. Diplomová práce se věnuje problematice dezinfekce povrchů pomocí UV zářením. V úvodní části je vysvětlena fyzikální podstata elektromagnetického záření a jeho rozdělení podle vlnové délky. Na tuto část navazuje výklad …více
Abstract:
RIEDLOVÁ, Helena. Assessment of the effectiveness of UV radiation in disinfection of the surface. Ostrava, 2021. Diploma thesis. VŠB-TU Ostrava, Faculty of Safety Engineering. Thesis supervisor Karla Barčová. The diploma thesis is dedicated to the disinfection of surfaces with UV radiation. The introductory part explains the physical nature of electromagnetic radiation and its distribution according …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2021
  • Vedoucí: Karla Barčová
  • Oponent: Michal Lesňák

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku