Karel Golc

Bachelor's thesis

Návrh signálního plánu pro řízení provozu na vybrané křižovatce

Signal Plan Proposal for Traffic Control on Chosen Crossroad
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá návrhem signálního plánu pro řízení provozu na vybrané silně zatížené křižovatce. Úvodní kapitoly se zabývají významem světelného řízení křižovatek pro dopravu ve městech a stručnou analýzou metod pro navrhování pevných signálních plánů. Na závěr kapitoly věnované metodám pro navrhování signálních plánů je proveden výběr vhodné metody, která je v následující části práce popsána …more
Abstract:
This Bachelor thesis describes the design of signaling traffic management plan for the heavily loaded on the selected intersection. Introductory chapters deal with the importance of light intersections for traffic management in cities and a brief analysis of methods for designing fixed signal plans. At the end of chapters on techniques for signal design plans shall be made choice of a suitable method …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2012
  • Supervisor: Dušan Teichmann
  • Reader: Michal Dorda

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava