Karel Golc

Bakalářská práce

Návrh signálního plánu pro řízení provozu na vybrané křižovatce

Signal Plan Proposal for Traffic Control on Chosen Crossroad
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá návrhem signálního plánu pro řízení provozu na vybrané silně zatížené křižovatce. Úvodní kapitoly se zabývají významem světelného řízení křižovatek pro dopravu ve městech a stručnou analýzou metod pro navrhování pevných signálních plánů. Na závěr kapitoly věnované metodám pro navrhování signálních plánů je proveden výběr vhodné metody, která je v následující části práce popsána …více
Abstract:
This Bachelor thesis describes the design of signaling traffic management plan for the heavily loaded on the selected intersection. Introductory chapters deal with the importance of light intersections for traffic management in cities and a brief analysis of methods for designing fixed signal plans. At the end of chapters on techniques for signal design plans shall be made choice of a suitable method …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedoucí: Dušan Teichmann
  • Oponent: Michal Dorda

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava