Izabela Pakánová

Master's thesis

Konkurz jako jedna z možností řešení úpadku společnosti

Liquidation Proceeding as a One of Possibilities of Solution of Company´s Bankruptcy
Abstract:
Úpadek dlužníka definuje zákon č.182/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů jako stav, kdy má dlužník více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, které není schopen plnit. Tento stav dlužníka je možno řešit několika způsoby v závislosti na charakteru závazku dlužníka. Tzn. zda-li se jedná o závazky z podnikání či soukromé povahy. Nejfrekventovanějším způsobem je v dnešní …more
Abstract:
Debtor´s bankruptcy is defined by act. No. 182/2006 Coll., as the situation when the debtor has more creditors, debts beyond 30 days overdue and which is not able to perform. This situation can be solved by several ways, depending on the bases of the debtor´s obligations. It means base of the debtor´s performace – from business or private needs. The most frequent way today is the liquidation proceeding …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2011
  • Supervisor: Dagmar Bařinová
  • Reader: Blanka Netopilová

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava