Bc. Lenka Černá

Bachelor's thesis

Poplatek za komunální odpad a jeho vymáhání

Waste Removal Fee and its Enforcement
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je nastínit problematiku vymáhání poplatku za komunální odpad. Práce se zabývá jednotlivými druhy poplatku za komunální odpad, postupem obce při správě poplatku a jeho vymáháním. Zvláštní část práce je věnována postoji Veřejného ochránce práv k této problematice.
Abstract:
Aim this bachelor thesis is outline the problems with enforcement waste removal fee. The thesis is addressed single kinds of waste removal fee, practice of the municipal with managing fee and its enforcement. Special part of thesis is devoted to the stance of the Public Defender of Rights regarding this problems.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 9. 2011
  • Supervisor: JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.
  • Reader: doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Bachelor programme / field:
Legal Specializations / Public Administration