Bc. Lenka Černá

Bachelor's thesis

Poplatek za komunální odpad a jeho vymáhání

Waste Removal Fee and its Enforcement
Anotácia:
Cílem této bakalářské práce je nastínit problematiku vymáhání poplatku za komunální odpad. Práce se zabývá jednotlivými druhy poplatku za komunální odpad, postupem obce při správě poplatku a jeho vymáháním. Zvláštní část práce je věnována postoji Veřejného ochránce práv k této problematice.
Abstract:
Aim this bachelor thesis is outline the problems with enforcement waste removal fee. The thesis is addressed single kinds of waste removal fee, practice of the municipal with managing fee and its enforcement. Special part of thesis is devoted to the stance of the Public Defender of Rights regarding this problems.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 9. 2011
  • Vedúci: JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Bachelor programme / odbor:
Legal Specializations / Public Administration