Mgr. Jindřich Weiss

Diplomová práce

Právo Evropského hospodářského prostoru, Soud ESVO a vazby na právo Evropské unie

Law of the European Economic Area, EFTA Court and Ties to the European Union Law
Anotace:
Práce se zaměřuje na to, jakou úlohu v Evropském hospodářském prostoru sehrává Soud ESVO. Je představena povaha práva EHP, klíčové rozsudky Soudu ESVO a vztah k judikatuře Evropského soudního dvora. Diplomová práce zkoumá pravdivost hypotézy: "Soud ESVO výraznou měrou přispívá k funkčnímu napojení EHP států ESVO na jednotný vnitřní trh Evropské unie."
Abstract:
The thesis focuses on the role of the EFTA Court within the European Economic Area. It introduces the nature of EEA law, key rulings of EFTA Court and the relation to the case law of the European Court of Justice. The thesis seeks to prove the validity of the hypothesis: "EFTA Court contributes to a large extent to a well-functioning connection of the EEA EFTA countries to the EU’s single market."
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2010
  • Vedoucí: JUDr. David Sehnálek, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta