Marek Gašparín

Disertační práce

Studium procesu implementace systémů managementu kvality v podmínkách Operačních a informačních středisek Hasičského záchranného sboru

The study of the process of implementation of quality management systems in the conditions of operational and information centers of Fire Rescue Service
Anotace:
Tématem této disertační práce je posouzení moţnosti a způsobu implementace systémů managementu jakosti v prostředí Operačních a informačních středisek Hasičského záchranného sboru České republiky. V první části práce je provedena literární rešerše způsobů implementace systémů managementu jakosti u hasičů v České republice i v zahraničí a u záchranných institucí v České republice. Z rešerše plyne, ţe …více
Abstract:
A topic of this dissertation is assessing of possibilities and ways of implementation the quality management systems at the Operational and Information Centre of the Fire Rescue Brigade of the Czech Republic. The first part of the dissertation is devoted to a literature review of ways of a quality management implementation at the fire brigades at the Czech Republic and foreign countries and at emergency …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2016
  • Vedoucí: Milan Hutyra
  • Oponent: Radim Farana, Petr Berglowiec, František Steiner

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava