Theses 

Environmentální výchova v projektovém vyučování v předškolním vzdělávání - návrh projektu "Rok v lese". – Markéta MARTÍNKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Markéta MARTÍNKOVÁ

Bakalářská práce

Environmentální výchova v projektovém vyučování v předškolním vzdělávání - návrh projektu "Rok v lese".

The environmental training in a projected teaching for the pre-school education. A theme of project proposal is "A year in the forest".

Anotace: Bakalářská práce je zaměřena na začlenění environmentální výchovy do předškolního vzdělávání formou přípravy projektu zaměřeného na poznávání lesa. Cílem teoretické části bakalářské práce je přiblížit vývoj předškolního vzdělávání v České republice na konci 20. a začátkem 21. století a začlenění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty do školských dokumentů, následně pak do vzdělávání samotného. Teoretická část má taktéž seznámit s možnými výukovými metodami využívanými v předškolním vzdělávání, obzvláště s metodou projektovou, která rozvíjí dítě uceleně, na základě vlastního prožitku a zkušenosti. Cílem praktické části bakalářské práce je navrhnout v souladu s poznatky obsaženými v teoretické části, projekt "Rok v lese", složený ze čtyř projektů dělených podle ročních období. Metodicky rozpracovat činnosti a aktivity v něm obsažené, tak aby odpovídaly cílové skupině dětí ve věku od tří do šesti let.

Abstract: The bachelor's thesis focuses on the integration of environmental education into the preschoo education in the form of planning of project aiming at the recognition of a forest. The aim of the theoretical part of this thesis is to describe the development of preschool education in the Czech Republic in the late 20th and early 21st century, and to include environmental education and awareness into educational documents followed by the education itself. In addition, the purpose of the theoretical part is to familiarize us with possible teaching methods used in pre-school education, particularly with the project method, which develops the child comprehensively, based on its own experience. The bachelor´s thesis is focused on the design of the project "A Year in the Forest" composed of four parts according to seasons of the year. It develops the methology of activities mentioned in thisproject to suit the target Gross of childern between free and six years of age.

Klíčová slova: Předškolní vzdělávání, environmentální výchova, výukové metody v předškolním vzdělávání, projektová metoda, návrh projektu

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2014
  • Zveřejnit od: 22. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Vlasta Hrdličková, Dr.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2014 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

MARTÍNKOVÁ, Markéta. Environmentální výchova v projektovém vyučování v předškolním vzdělávání - návrh projektu "Rok v lese".. Olomouc, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 17:11, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz