Theses 

Komunikace jako klíčová aktivita a nástroj rozvoje vztahu. Metody komunikace a sledované cíle. Výzkum spojení komunikace-produkt-konkurenční výhoda-odlišení se-vztah. – Ing. Jan Králík

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Jan Králík

Bakalářská práce

Komunikace jako klíčová aktivita a nástroj rozvoje vztahu. Metody komunikace a sledované cíle. Výzkum spojení komunikace-produkt-konkurenční výhoda-odlišení se-vztah.

Communication as a key activity and tool of relationship development. Communication methods and pursued goals. Research of connection communication-product-competitive advantage-differentiation-relationship

Anotace: Práce charakterizuje komunikaci jako základní aktivitu v oblasti B2B. Důraz je kladen obzvláště na vhodnou formu a obsah komunikace s ohledem na sledovaný cíl. Podrobně jsou charakterizovány způsoby komunikace při navázání a budování vztahu s klientem, komunikace jako zdroj informací pro inovaci produktu nebo vývoj nového produktu a komunikace jako možná bariéra vstupu konkurence. Důraz je kladen na dostatečnost relevantních informací, jejich získávání, zpracování a další využití. Zmíněna je též problematika databázového systému a ochrany dat před jejich únikem. Práce jako celek pojednává o problematice komunikace v oblasti řízení vztahu se zákazníky, a to od segmentace trhu a anlýzy prostředí přes budování vztahu se zákazníky až po tvorbu korporátní idnetity a dosažení různých forem odlišení se. Část práce je též věnována problematice výzkumu spojení komunikace-produkt-konkurenční výhoda-odlišení se-vztah, kde je navržena metodika tohoto výzkumu a jsou uvedeny teoretické předpoklady výsledků.

Abstract: This these characterize a communication as a basic activity in B2B sector. The accent is particularly put at the right form and subject of communication with the respect to pursuing goal. To details are charakterized ways of the communication at the begining and rising of customer relationship, communication as a resource of the informacitons for the inovation of product or developing of new product and the communication like possible barrier to entry of competitors.The accent is put at enough of relevant informations, their attract, processing and next using. Mentioned is problems of database system and data protection against unauthorized using. The these as whole dealing with problems of the communication in customer relationship management from the segmentation of the market and analysis of the market via developing of the customer relationship to formation of the corporate identity and realising of differention. Part of the these is about problems of research of connection communication-product-competitive advantage-differention-relationship, where is suggested the method of the research and the theoretical predictions of research output.

Klíčová slova: Požadavky, potřeby, očekávání (PPO), komunikace, informace, řízení vztahů se zákazníky (CRM), podnikový trh (B2B), spotřebitelský trh (B2C), marketing, segmentace, analýza, hodnototvorný proces, odlišení se, konkurenční výhoda, produkt

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Šašek
  • Oponent: Mgr. Markéta Jansová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 07:09, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz