Lucie Hanelová

Bakalářská práce

Komparace produktů pojištění pohledávek a výběr optimálního produktu

Comparison of the Accounts Receivable Insurance Products and Selection of the Optimal Product
Anotace:
Cílem bakalářské práce je výběr optimálního produktu pojištění pohledávek pro konkrétní subjekt za použití metod vícekriteriálního rozhodování na základě požadavků subjektu. Práce je členěna, mimo úvěru a závěru, do tří částí. První část je teoretická a je zaměřena na popis metodiky vícekriteriálního rozhodování. V druhé části je obecně popsáno pojištění pohledávek a předložené nabídky pojistitelů …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is selection of the optimal accounts receivable insurance product for specific subject by using multi-criteria decision making methods based on the requirements of the subject. The thesis is divided into three parts (besides the introduction and the conclusion). First part is theoretical and deals with methodology of the multi-criteria decision making. Second part contains …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2016
  • Vedoucí: Martina Borovcová
  • Oponent: Ingrid Petrová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava