Anna Pánková

Master's thesis

Využití dynamické sorpce k odstránění síranů chemicky modifikovaným troudnatcem pásovaným

Use of Dynamic Sorption of Sulfates onto Chemical Modified Fomitopsis Pinicola
Anotácia:
Diplomová práce pojednává o dynamické adsorpci síranových iontů pomocí modifikovaného troudnatce pásovaného. V první části jsou popisovány sírany i současné metody odstranění. Dále byl popsán kolonový systém sorpce, studium optimálních podmínek a popis použitého biosorbentu. V experimentální části jsou popisovány parametry výška sloupce a rychlost průtoku. Ideální hodnota pH modelového roztoku a vstupní …viac
Abstract:
Master thesis deals with the dynamic adsorption of sulfate ions, using modified Fomitopsis pinicola. The first part describes sulfates, current methods of disposal and the current situation. Further explanation of the column system, the study of optimal conditions and a description of biosorbents. In the experimental partare described parameters as column height and flow rate. The ideal pH of the aqueous …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2016
  • Vedúci: Dalibor Surovka
  • Oponent: Michal Guziurek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava