Miroslav Němec

Diplomová práce

Využití dešťové vody jako vody užitkové při výstavbě nových rodinných domů v Mostě

Using Rain Water as Water in the Construction of New Houses in Most
Anotace:
V předložené diplomové práci je popsána charakteristika vody, problematika vodního hospodářství, odpadních vod, kanalizace a čištění odpadních vod v Mostě, včetně historických aspektů. Jsou popsány návrhy možného řešení stávající situace. Další část práce je zaměřena na ekonomické a ekologické využití srážkových vod v provozu domácnosti v rodinném domě. Práce popisuje téměř samostatné vodní hospodářství …více
Abstract:
In the present thesis describes the characteristics of water, problems of water, wastewater, sewage and wastewater treatment in Most, including historical aspects. Proposals are discussed possible ways forward. Another part is focused on economic and environmental use of rainwater running home in a family house. This work describes almost separate water systems within the home from getting water through …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2012
  • Vedoucí: Radmila Kučerová
  • Oponent: Luboš Polanský

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava