Vladimír Vašek

Bachelor's thesis

Framework Microsoft ASP.NET MVC 2

Microsoft ASP.NET MVC 2 Framework
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou webových aplikací v aplikačním rámci ASP.NET MVC 2 od společnosti Microsoft. Cílem práce je podat všeobecný přehled o struktuře aplikačního rámce ASP.NET MVC 2 a jeho vlastnostech. Práce se skládá ze tří hlavních částí. První část podrobněji popisuje návrhový vzor Model-View-Controller, na kterém je postaven celý aplikační rámec ASP.NET MVC 2. Druhá část se věnuje …more
Abstract:
This bachelor thesis discusses creation of web aplications in ASP.NET MVC 2 framework from Microsoft. The goal of this work is to provide an overview of ASP.NET MVC 2 structure and charasteristics. The thesis consists of three main parts. The first part describe design pattern Model-View-Controller in detail, which is built the entire ASP.NET MVC 2 framework. The second part is devoted to ASP.NET MVC …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2012
  • Supervisor: Tomáš Kocyan
  • Reader: Jan Martinovič

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bachelor programme / field:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika