Ing. Eva Slámová

Bakalářská práce

Právo na informace o platech úředníků veřejné správy

Right to Information on Salaries of Public Service Officials
Anotace:
Tato bakalářská práce je věnována problematice střetu dvou základních práv-práva na informace a práva na ochranu soukromí a to v kontextu práva na informace o platech úředníků veřejné správy. Právo na informace vychází z ústavně zaručeného práva, které je zakotveno v čl. 17 Listiny základních práv a svobod. Mezi základní právní předpisy upravující danou problematiku svobodného přístupu k informacím …více
Abstract:
My bachelor work is about collusion between two fundamental human rights – right to information and right to privacy. All this in context of right to information on Salaries of Public Servise. The right for information issued from the right to informationin guaranteed by the Constitution,that is confirmed in article 17 of Declaration of Fundamental Rights and Freedoms. Among the basic legal regulations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2012
  • Vedoucí: JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta