Theses 

Připravenost dětí předškolního věku pro vstup do základní školy – Drahomíra VITÁSKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy

Drahomíra VITÁSKOVÁ

Bakalářská práce

Připravenost dětí předškolního věku pro vstup do základní školy

The readiness of the preschoolers for entry into primary school

Anotace: Bakalářská práce se zabývá připravenosti dětí předškolního věku pro vstup do základní školy. Práce, je rozdělená na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část práce se zabývá vývojem dítěte v předškolním věku, který je dále rozveden na kojenecké období, batolecí období, převážně na poznávací funkce, motoriku, duševní vývoj a socializaci. Práce je dále rozvinutá o oblast předškolního období zejména kognitivní vývoj dítěte, především vnímání, paměť a učení, řeč a komunikační schopnosti. Jsou zde nastíněny také emoce, city a socializace předškolního období dítěte, tělesný a pohybový vývoj. Nedílnou součástí teoretické části je také školní zralost a připravenost. Zmíněný je zde také odklad školní docházky. Jelikož je práce zaměřená na problematiku předškolního období dítěte, je zde zmiňován význam a funkce mateřské školy. Teoretickou část završují cíle mateřské školy podle Rámcového vzdělávacího programu. Praktická část práce se zabývá úrovni sledovaných dětí v oblasti školní připravenosti. Prostřednictvím pozorování. Zejména rozumových schopností, sociálních dovedností, práceschopnosti a v neposlední řadě sebeobsluhou. U sledovaných dětí bylo cílem zjistit školní připravenost, pro vstup do základní školy.

Abstract: This bachelor thesis deals with the readiness of preschool children for primary school. The thesis is divided into a theoretical and practical part. The theoretical part deals with the development of preschool children, which is further expanded into infancy, toddler period and mainly cognitive functions, motor skills, intellectual development and socialization. The work is further developed on pre-school area, especially on cognitive development of children, especially perception, memory and learning, language and communication skills. In this work there are also outlined emotions, feelings and socialization of preschool children, physical development and movement. An integral part of the theoretical part is also, school maturity and readiness. Delay in school attendance is also mentioned in this thesis. As this work is focused on the issue of the period of preschool children, the importance of function of kindergarten is also mentioned. Targets of the kindergarten educational program conclude the theoretical part. The practical part deals with the level of school readiness of observed children. In particular, cognitive abilities, social skills, ability to function and self-care. The aim of the observation of children was to determine school readiness for entrance to primary schools.

Klíčová slova: Dítě, mateřská škola, předškolní věk dítěte, školní zralost, školní připravenost, odklad školní docházky

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2014
  • Zveřejnit od: 4. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Simona Hendrychová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=35424 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

VITÁSKOVÁ, Drahomíra. Připravenost dětí předškolního věku pro vstup do základní školy. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 04:39, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz