Bc. Daniela LIESKOVSKÁ

Master's thesis

Osobnost Typu D (distresovaná osobnost) a variabilita srdeční frekvence

Type D personality (distressed personality) and heart rate variability
Abstract:
Aim: The primary objective of this diploma thesis was to investigate the relation between heart rate variability and type D personality. The heart rate variability is a measure whose evaluation is a non-invasive method for examination activity of autonomic nervous system and its two compartments - sympathy and parasympathy. Methodology: The analytical group consisted of 37 subjects from the Moravian …more
Abstract:
Cieľ: Primárnym cieľom predkladanej diplomovej práce bolo preskúmať vzťah variability srdcového rytmu a osobnosťou typu D. Variabilita srdcového rytmu je veličina, ktorej hodnotenie predstavuje neinvazívnu metódu pre vyšetrenie činnosti autonómneho nervového systému a jeho dvoch oddielov - sympatika a parasympatika. Metodika: Analytický súbor tvorilo celkom 37 jedincov Moravskoslezského kraja vo veku …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2017
  • Supervisor: Mgr. Vera Kristýna Jandačková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

LIESKOVSKÁ, Daniela. Osobnost Typu D (distresovaná osobnost) a variabilita srdeční frekvence. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta