Theses 

Osobnost Typu D (distresovaná osobnost) a variabilita srdeční frekvence – Bc. Daniela LIESKOVSKÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Daniela LIESKOVSKÁ

Diplomová práce

Osobnost Typu D (distresovaná osobnost) a variabilita srdeční frekvence

Type D personality (distressed personality) and heart rate variability

Abstract: Aim: The primary objective of this diploma thesis was to investigate the relation between heart rate variability and type D personality. The heart rate variability is a measure whose evaluation is a non-invasive method for examination activity of autonomic nervous system and its two compartments - sympathy and parasympathy. Methodology: The analytical group consisted of 37 subjects from the Moravian-Silesian region aged 18 to 51 years old. Measurement was in progress from October 2016 to April 2017. The type D personality was detected using the DS14 questionnaire, and so the group was divided into two groups - with type D personality and without type D personality. The monitored variables of heart rate variability were variables time and frequency analysis: LF , HF, RMSSD, and RR intervals. For statistical evaluation was used the Student t-test. Results: The results of this research have not shown our objective, as we expected. It has been found that persons without personality type D they have higher heart rate variability than those with this personality. Even with one of the selected parametres HRV-LF, HF, RMSSD, and RR interval parameters, there was no demonstrated statistical significance between these two groups and between the individual positions, in which the measurements were made. Conclusion: The obtained results measurement are consistent with a study conducted in 2014 and have not shown any relevance to type D personality and heart rate variability. There are other studies that prove to be the opposite of our privilege. However, we think, that it is not possible, on the basis of this experiment, because of small number of respondents, to assert with certainty that the results of measuring the heart rate variability in a persons with type D personality are attributable to increased parasympathetic activity or not.

Abstract: Cieľ: Primárnym cieľom predkladanej diplomovej práce bolo preskúmať vzťah variability srdcového rytmu a osobnosťou typu D. Variabilita srdcového rytmu je veličina, ktorej hodnotenie predstavuje neinvazívnu metódu pre vyšetrenie činnosti autonómneho nervového systému a jeho dvoch oddielov - sympatika a parasympatika. Metodika: Analytický súbor tvorilo celkom 37 jedincov Moravskoslezského kraja vo veku 18 až do 51 rokov. Meranie prebiehalo od októbra 2016 do apríla 2017. Osobnosť typu D sme zisťovali pomocou dotazníka DS14 a tak bol súbor rozdelený do dvoch skupín- s osobnosťou typu D a bez osobnosti typu D. Sledovanými premennými variability srdcovej frekvencie boli parametre jak časovej tak frekvenčnej analýzy: LF, HF, RMSSD a RR intervaly. K štatistickému vyhodnoteniu bol použitý Studentov t-test. Výsledky: Výsledky tohto výskumu nepreukázali náš cieľ,tak ako sme predpokladali. Bolo zistené, že bez osobnosti typu D majú vyššiu variabilitu srdcovej frekvencie než osoby s touto osobnosťou. Ani je jedného z vybraných parametrov HRV- LF, HF, RMSSD a RR intervalov, nebola preukázaná štatistická významnosť medzi týmito dvoma skupinami a ani medzi jednotlivými polohami, v ktorých bolo meranie uskutočnené. Záver: Dosiahnuté výsledky merania sú v súlade so štúdiou, ktorá bola vykonaná v roku 2014 a taktiež nepreukázala súvislosť s osobnosťou typu D a variabilitou srdcovej frekvencie. Sú ďalšie štúdie, ktoré preukazujú opak ako náš výskum. Avšak myslíme si, že nemožno na základe tohto experimentu, a to z malého počtu respondentov, s určitosťou tvrdiť, že výsledky merania variability srdcovej frekvencie u osobnosti s typom D prisudzujú zvýšenú parasympatickú aktivitu alebo nie.

Klíčová slova: osobnosť typu D, negatívna afektivita, sociálna inhibícia, variabilita srdcovej frekvencie, autonómny nervový systém

Jazyk práce: slovenština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Vera Kristýna Jandačková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=41471 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta

Jak správně citovat práci

LIESKOVSKÁ, Daniela. Osobnost Typu D (distresovaná osobnost) a variabilita srdeční frekvence. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 15:09, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz