Michal Přecechtěl

Bakalářská práce

Tvorba účelové mapy areálu FEI

Creation of Thematic Map of Campus FEI
Anotace:
Obsahem bakalářské práce je zpracování a vyhodnocení naměřených dat pro tvorbu účelové mapy areálu FEI. První část práce je teoretického charakteru. Popisuje použité referenční systémy a metody a postupy měření s GPS, geometrické nivelace a elektronické tachymetrie. Následuje popis vybraných přístrojů pro potřeby měření. V další části je popis skutečného provedení měření a početní zpracování naměřených …více
Abstract:
The content of the bachelor thesis is the processing and evaluation of measured data for creation thematic map of campus FEI. The first part is theoretical character. It describes the reference systems and methods and techniques of measurement with GPS, geometric leveling and electronic tachymetry. The following part is about a description of selected devices for measurement. The next section is a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: Eva Jiránková
  • Oponent: Josef Nycz

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava