Zbyněk Velart

Bachelor's thesis

Pásový dopravník skládkového stroje

Belt Conveyor of Waste Disposal Machinery
Abstract:
Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout pásový dopravník skládkového stroje pro dopravu uhlí. V práci je obsažena rešerše na téma skládkových strojů a pásových dopravníků, výpočet dopravního výkonu a výpočet dopravníku dle ČSN ISO 5048, který je porovnán s graficko - početní metodou. S pomocí vypočtených výsledků byl poté navržen pohon dopravníku a napínací stanice. Práce také obsahuje pevnostní …more
Abstract:
The aim of this bachelor thesis was to design belt conveyor for waste disposal machinery used for coal transfering. The thesis includes research on the theme of waste disposal machineres and belt conveyors, calculation of transport output and conveyor according to ČSN ISO 5048. The calculation of transport output is also compared with the graphic – numerical method. The work also includes the strength …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2013
  • Supervisor: Leopold Hrabovský
  • Reader: Tomáš Jurášek

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta strojní

Bachelor programme / field:
Strojírenství / Dopravní stroje a manipulace s materiálem