Theses 

Spa and wellness services provided by selected resort hotels - impact on the competitiveness of particular complex – Daria Soldatenkova

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Daria Soldatenkova

Bachelor's thesis

Spa and wellness services provided by selected resort hotels - impact on the competitiveness of particular complex

Spa and wellness services provided by selected resort hotels - impact on the competitiveness of particular complex

Anotácia: Abstrakt SOLDATENKOVA, Daria. Lázeňské a wellness služby poskytované vybranými resorty - dopad na konkurenceschopnost konkrétního komplexu. (Bakalářská disertace) Vysoká škola hotelova v Praze 8, Praha: 2018. 55 stránky. Cílem bakalářské práce je zjistit rozdíly a podobnosti lázeňského a wellnessového průmyslu v Nizozemí a v Rusku. Výzkum je založen na srovnávací analýze dvou hotelů ve vybraných destinacích, včetně jejich konkurenční pozice v regionu pro další objev některých volných prostorů pro zlepšení v obou zemích. Výstup práce se soustřeďuje na zjišťování současných trendů dalšího možného rozvoje wellness služeb, zjištění některých mezer a prozkoumání nových příležitostí pro změny ve dvou destinacích. Cíle práce jsou založeny na srovnávací analýze wellness průmyslu v Nizozemí a v Rusku obecně, poté ve dvou vybraných resortových hotelech. Pro analytickou část byly použity tyto metody odběru vzorků jako: desk research, analýza, syntéza, srovnání a indukce . Práce je rozdělena na tři části: teoretické, analytické, závěry a doporučení. Teoretická část je zaměřena na koncept lázeňské a wellnessové turistiky obecně, její historie a současná situace ve dvou vybraných zemích. Analytická část se skládá z analýzy a srovnání lázeňské a wellness struktury v Nizozemsku a Rusku, dále se soustředí na konkrétní resortní hotely Thermae 2000 ve Valkenburgu (Nizozemsko) a Rodina Grand Hotel&Spa v Soči (Rusko). Poslední část je zaměřena na návrhy a doporučení pro zvýšení zkušeností hostů o zvyšování úrovně a kvality služeb jak v resortových hotelích, tak v destinacích.

Abstract: Abstract SOLDATENKOVA, Daria. Spa and wellness services provided by selected resort hotels –impact on the competitiveness of a particular complex. (Bachelor’s Dissertation) The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Prague: 2018. 55 pages. The purpose of the bachelor’s dissertation is to determine differences and similarities of spa and wellness industry in the Netherlands and in Russia. The research is based on comparative analysis of two resort hotels in selected destinations including their competitive position in the region for the further discovery of some free area for improvements in both countries. The output of the thesis concentrates on finding out current trends for further possible development of wellness services, identifying some gaps and exploring new opportunities for changes in two destinations. The objectives of the thesis are based on comparative analysis of wellness industry in the Netherlands and in Russia in general, afterwards in two selected resort hotels. For the analytical part such methods of sampling were used as: desk research, analysis, synthesis, induction and comparison. The thesis is divided into three parts: theoretical, analytical, conclusions and recommendations. Theoretical part is focused on the concept of spa and wellness tourism in general, its history and current situation in two chosen countries. The analytical part consists of analysis and comparison of spa and wellness structure in the Netherlands and in Russia, further concentrating on particular resort hotels Thermae 2000 in Valkenburg (The Netherlands) and Rodina Grand Hotel& Spa in Sochi (Russia). The last part is focused on suggestions and recommendations for enhancing experience of the guests increasing level and quality of services in both resort hotels and destinations.

Keywords: Key words, spa and wellness services, health tourism, resort hotels, the Netherlands, Russia, lázeňské a wellness služby, zdravotní turistika, resort hotely, Nizozemsko, Rusko

Jazyk práce: English

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedúci: Mgr. Eva Mičková
  • Oponent: Ing. Darina Svobodová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze


Hore | Aktuálny dátum a čas: 16. 6. 2019 13:02, 24. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz