Bc. Kristýna Pekařová

Master's thesis

Age management ve státní správě a soukromém sektoru

Age management in state administration and private sector
Abstract:
Diplomová práce se věnuje tématu age managementu neboli řízení lidských zdrojů s ohledem na jejich věk. Vysvětluje vznik, přínosy a způsoby aplikace age managementu do práce manažera. Zabývá se také projevy stárnutí. Na základě provedeného dotazníkové šetření ve státní správě a soukromém sektoru jsou navržena opatření vedoucí ke zlepšení v této oblasti.
Abstract:
The thesis deals with the topic of age management or human resource management with respect to age. It explains the origin, benefits and forms of age management application into the manager´s work. It also deals with the age manifestations. The presented conclusions for improvement in this area are based on our questionnaire research in public administration and private sector.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2020
  • Supervisor: Ing. Renata Skýpalová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Marta Vohlídalová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS