Bc. Kristýna Pekařová

Diplomová práce

Age management ve státní správě a soukromém sektoru

Age management in state administration and private sector
Anotace:
Diplomová práce se věnuje tématu age managementu neboli řízení lidských zdrojů s ohledem na jejich věk. Vysvětluje vznik, přínosy a způsoby aplikace age managementu do práce manažera. Zabývá se také projevy stárnutí. Na základě provedeného dotazníkové šetření ve státní správě a soukromém sektoru jsou navržena opatření vedoucí ke zlepšení v této oblasti.
Abstract:
The thesis deals with the topic of age management or human resource management with respect to age. It explains the origin, benefits and forms of age management application into the manager´s work. It also deals with the age manifestations. The presented conclusions for improvement in this area are based on our questionnaire research in public administration and private sector.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Renata Skýpalová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Marta Vohlídalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS