Mgr. Nicola Kociánová

Bachelor's thesis

Osamělost na prahu adolescence a její prediktory: neklid, emoce a sociální kompetence

Predicting loneliness in early adolescence: impulsivity, emotions and social competence
Abstract:
Cílem této práce bylo zjistit, které faktory přispívají k osamělosti dospívajících v období časné adolescence. Zkoumána byla symptomatologie ADHD, pozitivní a negativní emocionalita a silné a slabé stránky dítěte (problémy ve vztazích, problémové chování apod.). Ověřen byl také možný vliv demografických proměnných (pohlaví, věk) na míru osamělosti. Data byla získána formou dotazníkového šetření v základních …more
Abstract:
The aim of this study was to learn which factors contribute to loneliness in early adolescence. ADHD symp-toms, positive and negative affect and strengths and difficulties of children (peer relationship problems, conduct problems, etc.) were examined. The effect of demographical factors (gender, age) on loneliness was also examined. The data were collected through questionnaires in elementary schools …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2015
  • Supervisor: doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Martina Koubíková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií