Mgr. Martin Šmeral

Diplomová práce

Metody hodnocení nabídek ve veřejných zakázkách

The Methods for Assessing the Offers in Public Procurements
Anotace:
Tato diplomová práce je primárně zaměřena na vymezení problematiky procesu hodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení veřejných zakázek a jeho specifických aspektů, s poukazem na možnost aplikace metody Best Value Procurement, která je příznačná zejména pro nizozemskou právní úpravu. Nejprve autor vymezuje základní pojmy práva veřejných zakázek, jejichž znalost považuje za nezbytnou pro naplnění cíle …více
Abstract:
This thesis is primarily focused on defining the issues of the bid evalu-ation process in public procurement procedures and its specific aspects with reference to the possibility of application of the Best Value Procurement method which is characteristic especially for the Dutch legislation. Firstly author defines the basic concepts of public procurement law which he considers necessary for the fulfillment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: JUDr. Johan Schweigl, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Jiří Blažek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta