Mgr. Martin Šmeral

Master's thesis

Metody hodnocení nabídek ve veřejných zakázkách

The Methods for Assessing the Offers in Public Procurements
Abstract:
Tato diplomová práce je primárně zaměřena na vymezení problematiky procesu hodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení veřejných zakázek a jeho specifických aspektů, s poukazem na možnost aplikace metody Best Value Procurement, která je příznačná zejména pro nizozemskou právní úpravu. Nejprve autor vymezuje základní pojmy práva veřejných zakázek, jejichž znalost považuje za nezbytnou pro naplnění cíle …more
Abstract:
This thesis is primarily focused on defining the issues of the bid evalu-ation process in public procurement procedures and its specific aspects with reference to the possibility of application of the Best Value Procurement method which is characteristic especially for the Dutch legislation. Firstly author defines the basic concepts of public procurement law which he considers necessary for the fulfillment …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 3. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2019
  • Supervisor: JUDr. Johan Schweigl, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Jiří Blažek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta