Tomáš Míček

Bakalářská práce

Tepelné čerpadlo země - voda

Ground to Water Heat Pump
Anotace:
Má bakalářská práce se věnuje návrhu tepelného čerpadla pro daný objekt, který je trvale obydlen třemi osobami, pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody. Druhá a třetí kapitola se zabývá historií a principy tepelných čerpadel. Ve čtvrté kapitole jsou uvedeny typy tepelných čerpadel, které jsou dále podrobněji rozebrány v podkapitolách. Tímto končí rešeršní práce a následující kapitoly jsou již výpočtové …více
Abstract:
My bachelor thesis is about designing of heat pump for object, which is permanently occupied by three people, for heating and preparing hot water for use. The second and third parts are about history and principle of heat pump. In the fourth part are types of heat pump. That’s all about search work. In another parts are about counting. The fifth and sixth parts are about heat loss of object and necessary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2012
  • Vedoucí: Mojmír Vrtek
  • Oponent: Jakub Hradský

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava