Mgr. Veronika Hradilová

Bachelor's thesis

Mobilní genetické elementy odpovědné za šíření rezistence bakterií k antibiotikům - plazmidy, transpozony a integrony

Mobile genetic elements responsible for dissemination of bacterial resistance to antibiotics – plasmids, transposons and integrons
Abstract:
Tato bakalářská práce je věnována problematice mobilních genetických elementů, zejména plazmidům, transpozonům a integronům, jež představují částice schopné přijímat a nést geny rezistence k antibiotikům. Díky flexibilnímu horizontálnímu přenosu genetického materiálu mezi těmito elementy navzájem i mezi samotnými buňkami velkou měrou přispívají k diseminaci genů rezistence a nárůstu multirezistentních …more
Abstract:
This bachelor thesis is dedicated to the problematics of mobile genetic elements, especially plasmids, transposons and integrons that represent particles with ability to acquire and carry antibiotic resistance genes. Thanks to the flexible horizontal gene transfer among these elements and also extracellularly among cells, they significantly contribute to the dissemination of antibiotic resistence genes …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2013
  • Supervisor: doc. RNDr. Monika Dolejská, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta