Mgr. Veronika Hradilová

Bakalářská práce

Mobilní genetické elementy odpovědné za šíření rezistence bakterií k antibiotikům - plazmidy, transpozony a integrony

Mobile genetic elements responsible for dissemination of bacterial resistance to antibiotics – plasmids, transposons and integrons
Anotace:
Tato bakalářská práce je věnována problematice mobilních genetických elementů, zejména plazmidům, transpozonům a integronům, jež představují částice schopné přijímat a nést geny rezistence k antibiotikům. Díky flexibilnímu horizontálnímu přenosu genetického materiálu mezi těmito elementy navzájem i mezi samotnými buňkami velkou měrou přispívají k diseminaci genů rezistence a nárůstu multirezistentních …více
Abstract:
This bachelor thesis is dedicated to the problematics of mobile genetic elements, especially plasmids, transposons and integrons that represent particles with ability to acquire and carry antibiotic resistance genes. Thanks to the flexible horizontal gene transfer among these elements and also extracellularly among cells, they significantly contribute to the dissemination of antibiotic resistence genes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. RNDr. Monika Dolejská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta