Pavel Baláž

Bakalářská práce

Způsoby vyhlášení poplachu a stresová reakce hasičů při vyhlášení poplachu

Ways of Raising the Alarm and Stress Reaction of Firefighters to the First Alarm
Anotace:
Baláž, P.: Způsoby vyhlášení poplachu a stresová reakce hasičů při vyhlášení poplachu: bakalářská práce. Ostrava. VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2014, 74 s. Bakalářská práce zkoumá příčiny a následky stresové reakce profesionálních hasičů při vyhlášení poplachu. Zabývá se také problematikou stresu, adaptací na stres a popisuje hlavní stresory, které mohou na hasiče působit. V …více
Abstract:
Baláž, P.: Ways of Raising the Alarm and Stress Reaction of Firefighters to the First Alarm: thesis. Ostrava. VŠB - TU Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2014, 74 p. The bachelor`s thesis investigates the causes and consequences of the stress reaction of professional firefighters during the alert publication. It is also dealing with the issue of stress, stress adaptation and describes the main …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2014
  • Vedoucí: Martina Schneiderová
  • Oponent: Radek Zeman

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Bakalářský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu