Veronika Sztrnadelová

Master's thesis

Stanovení pravděpodobnosti úpadku podniků v České republice prostřednictvím scóringového modelu

Determination of Probability of Companies Default in the Czech Republic Using Scoring Model
Abstract:
Hlavním cílem diplomové práce je sestavit scóringový model, pomocí kterého bude možné predikovat úpadek společností s ručením omezeným v České republice. Diplomová práce je rozdělena do pěti kapitol, přičemž první kapitolou je úvod a pátá kapitola tvoří závěr. Druhá kapitola je zaměřena na metodiku finanční analýzy, přičemž největší pozornost je věnována analýze poměrových ukazatelů. Třetí kapitola …more
Abstract:
The main objective of the master thesis is to create a scoring model that will be able to predict default of companies in the Czech Republic. The thesis is divided into five chapters where the first one is an introduction and the last one is a conclusion. The second chapter is focused on a methodology of financial analysis, mainly on financial ratios. The third chapter is devoted to rating and scoring …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2019
  • Supervisor: Josef Novotný
  • Reader: Martina Novotná

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava