Jan Provazník

Master's thesis

Návrh řešení statické dopravy a organizace dopravy v sídlišti Brněnská - I. P. Pavlova v Olomouci

Solution Proposal for Static Traffic and Traffic Organization in the Urban Settlement Brněnská - I. P. Pavlova in Olomouc
Anotácia:
Obsahem diplomové práce je prověření a návrh úpravy organizace a regulace dopravy z pohledu plynulosti a bezpečnosti dopravy a parkování a odstavování vozidel. Cílem práce je odstranění disproporcí mezi poptávkou a nabídkou míst u osobních vozidel a zvýšení ochrany obyvatel sídliště Brněnská – I. P. Pavlova před negativními vlivy parkování nákladních vozidel. Návrh bude vypracován ve třech variantách …viac
Abstract:
My diploma thesis is dealing with examination of traffic set-up and regulation in terms of its continuity, safety, and also parking and placement of vehicles. It also provides layouts for adjustment of the situation. The thesis aims to remove disproportions among supply and demand of parking places for cars, and to lower negative effects on Brněnská - I.P. Pavlova neighborhood inhabitants, that are …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 1. 2014
  • Vedúci: Karel Zeman
  • Oponent: Jiří Urbaník

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava