Theses 

Brand management v průmyslu rychlého občerstvení: kulturní perspektiva brandingových strategií firem a chování spotřebitelů v České republice a Ghaně – Ing. Emmanuel Selase ASAMOAH

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Emmanuel Selase ASAMOAH

Disertační práce

Brand management v průmyslu rychlého občerstvení: kulturní perspektiva brandingových strategií firem a chování spotřebitelů v České republice a Ghaně

Brand management in the fast food industry: a cultural perspective of the branding strategies of firms, and the behaviour of consumers in the Czech Republic and Ghana

Abstract: Kulturní hodnoty jsou důležitými aspekty osobnosti spotřebitelů. Poněvadž se podniky stávají stále více a více globálními, kulturní rozdíly mezi spotřebiteli hrají v rozvoji účinných marketingových a brandingových strategií významnou roli. Hlavním cílem této disertační práce je vytvoření modelu strategie budování značky v průmyslu rychlého občerstvení napříč kulturami. Výzkum se rovněž zabývá různými brandingovými strategiemi používanými podniky průmyslu rychlého občerstvení v České republice a Ghaně. Dále je zkoumáno chování spotřebitelů obou zemí vůči značkám a restauracím rychlého občerstvení. Ve výzkumu jsou použity jak kvalitativní, tak kvantitativní metody; pro získání dat byl proveden primární výzkum a bylo rovněž využito sekundárních zdrojů dat. Nalezená zjištění tohoto výzkumu nejsou přínosná jenom pro teorii, ale pomohou manažerům porozumět složitostem spojeným s řízením značek rychlého občerstvení v rozdílně uspořádaných kulturách. Manažerské implikace spočívají v tom, že konkurenceschopnost podniku souvisí přímo se schopností podniku porozumět významné roli, kterou v rozhodování spotřebitele hrají jeho individuální preference i jeho kultura. Aby společnost rychlého občerstvení dosáhla úspěchu na spotřebitelském trhu, neměla by se soustředit pouze na své interní činnosti, ale musí také chápat, a svým marketingovým a brandingovým aktivitám vštěpovat specifické kulturní proměnné.

Abstract: Cultural values are important aspects of the self of consumers. As businesses have become more and more global, the cultural differences among consumers play an important role in the development of effective marketing and branding strategies. The main objective of this research is to create a model for cross cultural branding strategy in the fast food industry. Also, the research explores the different branding strategies used by fast food enterprises in the Czech Republic and Ghana. Furthermore, it examines the behaviour of consumers towards fast food brands and outlets in the two countries. In this research, both the qualitative and quantitative methods were adopted and primary and secondary data collection methods were used in gathering information. The finding from this research does not only add to theory, but also, it will help managers to understand the intricacies involved in managing fast food brands in different cultural settings. The managerial implication is that, the competitive ability of a company is directly related to its ability to understand the significant role individual preferences as well as culture plays in consumer decisions making. Thus, for a fast food firm to be successful in consumer markets, they do not have to concentrate only on their internal activities, but also, they must understand and inculcate specific cultural variables into their marketing and branding activities.

Keywords: značka, marketingový mix, kultura, rychlé občerstvení, chování spotřebitele, brandingové strategie

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012
  • Zveřejnit od: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Miloslava Chovancová, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=28309 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

ASAMOAH, Emmanuel Selase. Brand management v průmyslu rychlého občerstvení: kulturní perspektiva brandingových strategií firem a chování spotřebitelů v České republice a Ghaně. Zlín, 2012. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 3. 2019 04:14, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz