Monika Hajná

Master's thesis

Metodika trávního osetí při zemědělské rekultivaci

Methods of grass sowing during agricultural reclamation
Abstract:
Předmětem diplomové práce „Metodika travního osetí při zemědělské rekultivaci“ je vytvoření návrhu jednotlivých osevních postupů s aplikací při zemědělské rekultivaci. Všeobecně je popsaná zemědělská rekultivace a její fáze, rozdíl mezi rekultivací a sanací, volba způsobu a místa zemědělské rekultivace a legislativa spojená se zemědělskou rekultivací. V další kapitole je vyřešen návrh směsí zlepšující …more
Abstract:
The subject of the thesis "Methodology of Grass Seeding in Agricultural Reclamation" is to create a proposal of different sowing procedures applicable in agricultural reclamation. The thesis generally describes the agricultural reclamation and its phases, the difference between reclamation and remediation, the choice of method and place of agricultural reclamation and legislation related to the issue …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2014
  • Supervisor: Miroslav Seidl
  • Reader: Tomáš Škaloud

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava