Martin Pajgr

Bakalářská práce

Fyzická ochrana objektu soukromé firmy

Physical protection of the private firm
Anotace:
PAJGR, Martin. Fyzická ochrana objektu soukromé firmy. Ostrava, 2015. 43 s., 4 s. příloh. Bakalářská práce na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB – Technické university Ostrava na Katedře bezpečnostních služeb. Vedoucí bakalářské práce Ing. Věra Holubová, Ph.D. Předmětem této bakalářské práce je fyzická ochrana objektu soukromé firmy. V úvodu jsou stručně charakterizovány jednotlivé právní předpisy …více
Abstract:
PAJGR, Martin. Physical protection of the private firm. Ostrava, 2015. 43 p., 4 p. of attachments. Bachelor thesis on the Faculty of Safety Engineering of VŠB – Technical University of Ostrava at Department of security service. Supervisor of the bachelor thesis Ing. Věra Holubová, Ph.D. The subject of this bachelor thesis is the Physical protection of the private firm. At the beginning are briefly …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2015
  • Vedoucí: Věra Holubová
  • Oponent: Radomír Ščurek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava