Theses 

Personální management – Ing. Evgeny Rumyantsev

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Evgeny Rumyantsev

Diplomová práce

Personální management

Personal management

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá problematikou vazeb mezi teoretickým definováním personálního managementu a jeho aplikací v praxi ve vybrané organizaci privátního sektoru. Diplomová práce poměrně podrobně definuje základní teoretické oblasti personalistiky, definuje rozdíly mezi personalistikou, personálním řízení a personálním managamentem. Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a analytickou část. V teoretické části je popisována problematika historického vývoje personálního managementu do jeho současné podoby a základní pojmy související s problematikou personálního managementu v organizacích v obecné rovině. V analytické části je analyzována formou komparační analýzy vybraná organizace z privátního sektoru. Analýza spočívá především v komparaci (porovnávání) teoretických definicí jednotlivých personálních činností a každodenní praxí v analyzované organizaci. Základním výstupem provedené analýzy je definování souladu či nesouladu jednotlivých personálních činností v analyzované organizaci a a definování návrhových opatření, směřujících ke zlepšení analýzou odhalených nedostatků, vad a chyb.

Abstract: This diploma work deal with problems of bindings between theoretic definition of personal management and his application practically in subjects of commercial and public sector. Diploma work work relatively in detail define basic theoretic areas of human resource management, it's define differences between human resource management, personal control and personal management and include also short view of legislature personal management. Diploma work is divide into theoretic, practical and proposal part. Theoretic part include describe historical problems in development of personal management to the current form, basic concepts related with problematics of personal mamagement in organization in common layer and legislative adjustment determinative lawful frame of personal problematic. In practical part are analyze two subject, one subject from the commercial sector and second is from public sector. Analysis rests mainly in comparation (collation) of theoretic definition single personal activities and everyday use in both analyzed subject. Basic exit of implamentation analyse is definition of diversity in personal management commercial and public sector and definition of proposal procuration, point to improvement insufficiency, defects and mistakes confessed by analyse.

Klíčová slova: personální management, personalistika, lidské zdroje, zaměstnanci, motivace, kritéria výběru, zvyšování vzdělání pracovníků, pracovní poměr – vznik a ukončení, struktura organizace personal management, human resource management, human resources, employees, motivation, selection criteria, increase of employees education, employment – rise and cancellation, structure of organization

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
  • Oponent: Ing. Martin Šikýř

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 14:59, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz