Theses 

Přejatá slova v ruském jazyce v oblasti informačních a komunikačních technologií z hlediska fonetického a morfologického – Bc. Lukáš Zouhar

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Lukáš Zouhar

Bakalářská práce

Přejatá slova v ruském jazyce v oblasti informačních a komunikačních technologií z hlediska fonetického a morfologického

Words of borrowed origin in the field of information and communication technologies in the Russian language from the phonetic-morphological point of view.

Anotace: Bakalářská práce je zaměřena na fonetický a morfologický rozbor vybraných ruských přejatých slov z oblasti informačních a komunikačních technologií. Hlavním úkolem této bakalářské práce je provést analýzu deseti vybraných slov ze současného ruského jazyka a vysvětlit jejich význam. Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. První část je teoretická, tvořena třemi celky: první celek se zabývá fonetikou a ortoepií, jejím vznikem, historií, jednotlivými obory s nimi spolupracujícími a transkripcí. Druhý celek se zabývá pojmem morfologie a morfematika. Jejími úkoly v lingvistice a aktuálním tendencemi v ruské morfematice. Třetí celek vysvětluje, co je to pojem jazykový korpus a mapuje prameny lingvistického výzkumu. V praktické části je práce zaměřena na fonetický a morfologický rozbor jednotlivých slov dle pravidel uvedených v teoretické části. Cílem práce je vysvětlit na jakém základě ruský jazyk přejímá a formuje vybraná anglická slova z oblasti informační a komunikační technologie. Vybraná slova: апгрейд, блог, драйвер, селфи, сканер, скриншот, трекер, хакатон, хакер, чат.

Abstract: The Bachelor thesis focuses on the fonetical and morphological analysis of selected Russian borrowed words from the field of information and communication technologies. The main task of the thesis is to perform an analysis of ten selected words from current Russian language and explain their meanings. The thesis is divided into the theoretical and the practical part. The theoretical part consists of three sections. The first section focuses on the fonetics, the origin and the history of the orthoepics, particular disciplines cooperating with them and the transcription. The second section focuses on the morphology and its function in linguistics, topical tendences in Russian morfematics. The third section explains what the language corpus means and maps sources of linguistic research. The practical part focuses on the fonetical and the morphological analysis of particular words using the rules mentioned in the theoretical part. The main aim of the thesis is to explain the proces of borrowing words from the field of information and communication technology in Russian language.

Klíčová slova: Fonetická analýza, morfologická analýza, informační a komunikační technologie, jazykový korpus, Phonetical analysis, morphological analysis, information and communication technology, language corpus

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Anastasia Sokolova, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 6. 2019 09:32, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz