Theses 

Výchova a vzdělávání dětí v mateřských školách a informační a komunikační technologie – Bc. Markéta Kašičková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika předškolního věku

Bc. Markéta Kašičková

Bakalářská práce

Výchova a vzdělávání dětí v mateřských školách a informační a komunikační technologie

Education of Children in Nursery Schools and Information and Communication Technology

Anotace: Bakalářská práce se zabývá výchovou a vzděláváním dětí v mateřských školách a možnostmi zapojení informačních a komunikačních technologií do výchovně-vzdělávacího procesu. Cílem bylo popsat a porovnat využívání informačních a komunikačních technologií při výchově a vzdělávání dětí s narušenou komunikační schopností a dětí bez narušené komunikační schopnosti v mateřských školách. Bakalářskou práci tvoří dvě klíčové části. Jedná se o teoretickou část, která s využitím odborných zdrojů specifikuje problematiku komunikace a narušené komunikační schopnosti. Konkretizuje zastoupení informačních a komunikačních technologií v předškolním kurikulu, vymezuje jejich účel a podmínky využívání u dětí s narušenou komunikačních schopností a dětí bez narušené komunikačních schopnosti. Dále se zabývá vybraným hardware a software. Třetí kapitola se věnuje roli informačních a komunikačních technologií při přípravě na výchovu a vzdělávání dětí v mateřské škole. V empirické části bylo prostřednictvím rozboru dat dotazníku zjišťováno, který hardware je dětmi aktivně využíván se zřetelem na to, zda se jedná o děti s narušenou komunikační schopností či nikoliv. Dále bylo zkoumáno, jaké softwarové vybavení je využíváno k rozvoji vybraných schopností a dovedností u obou skupin dětí a jak často jsou dětmi využívány. Následně bylo řešeno, jaký mají pedagogové z mateřských škol názor na využívání informačních komunikačních technologií v prostředí mateřské školy s ohledem na to, zda se jedná o pedagogy pracující většinově s dětmi s narušenou komunikační schopností nebo s dětmi bez narušené schopnosti a zda sami využívají informační a komunikační technologie při práci v mateřské škole.

Abstract: The bachelor thesis deals with the education of children in kindergartens and possibilities of involvement of information and communication technologies in the educational process. The aim was to describe and compare the use of information and communication technologies in the education of children with communication disabilities and children without impaired communication skills in nursery schools. Bachelor thesis consists of two key parts. The theoretical part specifies the issue of communication and impaired communication skills. It instantiates a representation of information and communication technologies in pre-school curriculum, defines their purpose and conditions of use in children with impaired communication abilities and children without communication disorder. It also deals with selected hardware and software. The third chapter is devoted to the role of information and communication technologies in preparation for the upbringing and education of children in kindergarten. In the empirical part, the analysis of questionnaire data was made identifying which hardware is actively used with regard to whether these are children with speech impairment or not. Furthermore, it was examined what software equipment is used to develop selected skills and abilities in both groups of children and how often they are used by children. Subsequently, it was analyzed what teachers from kindergarten think about the use of information and communication technologies in kindergarten environment. The question was whether the teachers worked with children with speech impairment or children without impaired communication skills and whether they used information and communication technologies in their kindergarten.

Klíčová slova: děti, informační a komunikační technologie, komunikace, narušená komunikační schopnost, předškolní věk

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 6. 2014
  • Zveřejnit od: 20. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 8. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Miroslav Meier, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.6.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 6. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=27499 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Jak správně citovat práci

Kašičková, Markéta. Výchova a vzdělávání dětí v mateřských školách a informační a komunikační technologie. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 5. 2019 19:26, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz