Bc. Zuzana Horáčková

Master's thesis

Mateřská a rodičovská dovolená

Maternity Leave and Parental Leave
Abstract:
Práce se zabývá instituty pracovního práva – mateřskou a rodičovskou dovolenou – jako osobními překážkami v práci na straně zaměstnance. Největší prostor zastává rozbor relevantních ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění. Podkapitoly přibližují okruh osob, které mají na poskytnutí uvedených překážek v práci nárok, a představují některé z dávek sociálního zabezpečení. Analyzována …more
Abstract:
The thesis deals with institutes of labour law - maternity and parental leave, particularly from the perspective of personal obstacles to work on the employee side. The largest space is covered by analysis of the relevant provisions of the Act no. 262/2006 Coll., The Labour Code, as amended. The subsections define the group of persons which are entitled to be provide these obstacles and other subsections …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 3. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 5. 2016
  • Supervisor: JUDr. Jana Komendová, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Ing. Petr Machálek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Master programme / field:
Law and Legal Science / Law

Theses on a related topic

All theses