Marcela ZEMANOVÁ

Disertační práce

Marcela Zemanová, František Thun-Hohenstein (1809-1870). Biografie šlechtice v kontextu proměn společnosti 19. století. Předkládaná disertační práce je první ucelenou biografií hraběte Františka Thun-Hohensteina (1809-1870), jednoho z nejdůležitějších představitelů českého uměleckého života 2. třetiny 19. století. Práce sleduje dva hlavní okruhy zájmu. Prvním je Thunova soukromá sféra, kde se zabývá jeho dětstvím, výchovou, vzděláním a cestováním v kontextu rodinných strategií. Nejdůležitějším momentem je pak Thunův mesaliační sňatek.který uzavřel roku 1846 a jehož následkem pozbyl jako prvorozený dědické právo na rodinný fideikomis.Druhou linií, kterou práce sleduje, je veřejné působení Františka Thuna. Jsou zmíněny Thunovy aktivity v sociální a filantropické oblasti a jeho politická kariéra v době předbřeznové a během revoluce roku 1848. Největší pozornost však autorka věnuje Thunově činnosti v oblasti výtvarného umění a památkové péče.

František Thun Hohenstein (1809-1970). A nobleman's biografy in the context of social changes at the end of the 19th century. The presented thesis is the very first complete biography of the count Frantisek Thun-Hohenstein (1809-1870), one of the most important protagonists of the Bohemian artistic life in the second third of the 19th century.The author focused on two main aspects. First of them is Thun's private sphere, including his childhood, education and travelling in the context of family strategies.The most important point was Thun's mésalliance and subsequently lost his hereditary rights to the family trust, although he was a firstborn son.Second line of focus of the submitted thesis is the public functioning of František Thun, such as his work on the social and filantropic field and his political carrier before and during the revolution of 1848. However, the major emphasis was placed upon Thun's activities related to the fine arts and historic preservation.
Anotace:
The presented thesis is the very first complete biography of the count Frantisek Thun-Hohenstein (1809-1870), one of the most important protagonists of the Bohemian artistic life in the second third of the 19th century. Before, only partial studies had been addressed specifically to this personage, as the researchers tended to focus on other members of the Děčín's family branch, above all his famous …více
Abstract:
The presented thesis is the very first complete biography of the count Frantisek Thun-Hohenstein (1809-1870), one of the most important protagonists of the Bohemian artistic life in the second third of the 19th century. Before, only partial studies had been addressed specifically to this personage, as the researchers tended to focus on other members of the Děčín's family branch, above all his famous …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2017

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZEMANOVÁ, Marcela. Marcela Zemanová, František Thun-Hohenstein (1809-1870). Biografie šlechtice v kontextu proměn společnosti 19. století. Předkládaná disertační práce je první ucelenou biografií hraběte Františka Thun-Hohensteina (1809-1870), jednoho z nejdůležitějších představitelů českého uměleckého života 2. třetiny 19. století. Práce sleduje dva hlavní okruhy zájmu. Prvním je Thunova soukromá sféra, kde se zabývá jeho dětstvím, výchovou, vzděláním a cestováním v kontextu rodinných strategií. Nejdůležitějším momentem je pak Thunův mesaliační sňatek.který uzavřel roku 1846 a jehož následkem pozbyl jako prvorozený dědické právo na rodinný fideikomis.Druhou linií, kterou práce sleduje, je veřejné působení Františka Thuna. Jsou zmíněny Thunovy aktivity v sociální a filantropické oblasti a jeho politická kariéra v době předbřeznové a během revoluce roku 1848. Největší pozornost však autorka věnuje Thunově činnosti v oblasti výtvarného umění a památkové péče.. Ústí nad Labem, 2017. disertační práce (Ph.D.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Filozofická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Historické vědy / České dějiny