Theses 

Mateřská a rodičovská dovolená – Bc. Zuzana Horáčková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
Všechny práce

Bc. Zuzana Horáčková

Diplomová práce

Mateřská a rodičovská dovolená

Maternity Leave and Parental Leave

Anotace: Práce se zabývá instituty pracovního práva – mateřskou a rodičovskou dovolenou – jako osobními překážkami v práci na straně zaměstnance. Největší prostor zastává rozbor relevantních ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění. Podkapitoly přibližují okruh osob, které mají na poskytnutí uvedených překážek v práci nárok, a představují některé z dávek sociálního zabezpečení. Analyzována jsou práva a povinnosti obou stran pracovního poměru, a to po dobu trvajících překážek v práci, či v intervalu nejbližšího časového okolí. Práce přináší rozbor ochrany pracovníků čerpajících mateřskou či rodičovskou dovolenou před skončením pracovního poměru, včetně podstatné tematické judikatury. Dále dochází k nastínění konceptu slaďování rodinných a pracovních rolí, včetně paralelní úpravy ze zahraničí.

Abstract: The thesis deals with institutes of labour law - maternity and parental leave, particularly from the perspective of personal obstacles to work on the employee side. The largest space is covered by analysis of the relevant provisions of the Act no. 262/2006 Coll., The Labour Code, as amended. The subsections define the group of persons which are entitled to be provide these obstacles and other subsections specify benefits of the social security law. The rights and obligations of both sides of the employment relationship are analysed even as continuing obstacles at work, or in the nearest time interval surroundings. The thesis provides analysis of protection for workers on maternity or parental leave before termination of employment, including substantial thematic case. The concept of reconciling family and work roles is define, including parallel provision from abroad.

Klíčová slova: mateřská dovolená, rodičovská dovolená, sladění práce a péče o dítě, ochranná doba, flexibilní pracovní úvazky, maternity leave, parental leave, reconciling work and family life, protection period, flexible working time

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 5. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Jana Komendová, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Ing. Petr Machálek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 23:07, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz