Theses 

Vyjednávání o umístění hlubinného úložiště radioaktivního odpadu v České republice: analýza sociálních sítí – Bc. Martin Matuštík

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Martin Matuštík

Diplomová práce

Vyjednávání o umístění hlubinného úložiště radioaktivního odpadu v České republice: analýza sociálních sítí

Negotiating location of a deep geological repository of radioactive waste in the Czech Republic: a social network analysis

Anotace: Diplomová práce „Vyjednávání o umístění hlubinného úložiště radioaktivního odpadu v České republice: analýza sociálních sítí“ zkoumá aktéry, kteří se svojí aktivitou snaží ovlivnit budoucí polohu úložiště. Do sítě byli vybráni členové již zaniklé Pracovní skupiny pro dialog o hlubinném úložišti (PS Dialog), vybraní zástupci Platformy proti úložišti a další aktéři. Z těchto aktérů je na základě dotazníkového šetření sestavena interpersonální sociální síť obsahující dvě rozdílné kvality vazeb – přemostění a soudržení. Během dotazníkového šetření byly také sbírány informace o tom, které z vazeb přemostění a soudržení vznikly v souvislosti s úložištěm a které jsou naopak dříve existujícími vazbami. V analýze sociální sítě pracujeme se základním dělením sítě na dyády a triády. V případě triád rozlišujeme také jejich trojice, ze kterých se skládají. Výzkum diplomové práce je realizován formou testování tří hypotéz. Tyto hypotézy jsou postaveny na základních teoretických předpokladech vlivu fyzické blízkosti, homofilie a transitivity na vznik vazeb uvnitř sítí.

Abstract: The diploma thesis “Negotiating location of a deep geological repository of radioactive waste in the Czech Republic: a social network analysis” focuses on actors who actively attempt to influence the future location of a deep geological repository. The actors chosen are deputies of local authorities, local and nationwide NGOs representatives, Czech government representatives and others. A survey was used to collect information on actors which enables us to create an interpersonal social network comprised of bridging and bonding ties. During the survey, data distinguishing which bridging and bonding ties are pre-existing ties and which are not were collected. In the part of the thesis focused on social network analysis (SNA) two basic sorts of objects – dyads and triads – are distinguished. Triads are analysed in even more detail by dividing them into six triples. In the research part of the diploma thesis three hypotheses are tested. These hypotheses work with influence of physical proximity, homophily, and transitivity on an origin of ties inside the interpersonal network.

Klíčová slova: analýza sociálních sítí, hlubinné úložiště, Česká republika, Platforma proti úložišti, Pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti, PS Dialog, fyzická blízkost, homofilie, transitivita, přemostění, soudržení, dříve existující vazby, testování hypotéz, interpersonální sociální síť, dotazníkové šetření, dyáda, triáda, trojice, social network analysis, SNA, deep geological repository, Czech Republic, physical proximity, transitivity, homophily, bridging, bonding, pre-existing ties, hypothesis testing, interpersonal social network, survey, dyad, triad, triple

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Petr Ocelík, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Osička, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 6. 2019 21:45, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz