Bc. Lucie Křížová

Bachelor's thesis

Sexuální kriminalita a možnosti její kontroly

Sexual crime and the possibilities of its control
Anotácia:
Práce se především zabývá mravnostní kriminalitou z trestního pohledu, kdy objasňuje stanovené právní normy a skutkové podstaty u jednotlivých mravnostních trestních činů a prevencí a možnostmi, jak tento druh kriminality kontrolovat a regulovat. Okrajově se práce věnuje též obětem a pachatelům, ať těm deviantním nebo nedeviantním a jejich příčinám, který čtenáři poskytne komplexní pohled na tuto problematiku …viac
Abstract:
The thesis deals primarily with moral crime from a criminal point of view, clarifying the established legal norms and facts for individual moral crimes and prevention and possibilities for controlling and regulating this type of crime. Marginally, the work also deals with victims and perpetrators, whether deviant or non-deviant and their causes, so that the reader can take a comprehensive view of this …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2021
  • Vedúci: PhDr. Jan Čáp, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Lenka Simotová, LL.M.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.

AMBIS University

Bachelor programme / odbor:
Security & Safety Management in Regions / Security and Safety Management in Regions