Theses 

SWOT analýza podnikatelského subjektu – Bc. Martin Sviták

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Martin Sviták

Bakalářská práce

SWOT analýza podnikatelského subjektu

SWOT analysis of enterprise

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá tématem SWOT analýza, tj. analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. V teoreticko-metodologické části je vymezen marketing, situační analýza, blízké a vzdálené prostředí, marketingový mix, SWOT analýza a postupu při její tvorbě. V praktické části se práce zabývá aplikací teoretických poznatků na konkrétní situaci státního podniku LOM PRAHA. Tento podnik se zabývá komplexním zabezpečením životního cyklu vrtulníků modelové řady Mi-8/17/24 a výcvikem leteckého a pozemního personálu. Praktická část práce se dále zabývá analýzou marketingového mixu, zákazníky, dodavateli, konkurenty, ekonomickou situací podniku a SWOT analýzou. Cílem této práce je provést SWOT analýzu, z které bude možné určit silné nebo slabé stránky zkoumaného podniku a odhalit vnější příležitosti nebo rizika. Druhotným cílem je, aby doporučení vzniklé ze SWOT analýzy mohly být využity managementem podniku ke stanovení strategických rozhodnutí.

Abstract: This bachelor thesis is aimed at SWOT analysis, i.e. analysis of strengths, weaknesses, opportunities and threats. In the theoretical and methodological parts there are defined: definitions of marketing, the situation analysis, micro and macro environments, marketing mix, the SWOT analysis and the procedure of its elaboration. In the application part, the thesis is focused on applying the theory on a particular situation at LOM PRAHA state enterprise. This company is focused on life-cycle support of Mi-8/17/24 helicopters family and training of air and ground personnel. This part also deals with the analysis of marketing mix, customers, suppliers, competitors, economic situation and SWOT analysis. The goal of the thesis is the SWOT analysis performance from which it will be possible to determine the strengths and weaknesses of the company and to detect external opportunities and threats. The secondary objective is that the recommendations developed from the SWOT analysis could be utilized by the company management in order to make strategic decisions.

Klíčová slova: SWOT analýza, Silné stránky, Slabé stránky, Příležitosti, Hrozby, Marketingový mix, Produkt, Cena, Místo, Propagace, Lidé, Státní podnik LOM PRAHA SWOT analysis, Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats, Marketing mix, Product, Price, Place, Promotion, People, Process, LOM PRAHA state enterprise

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Vaňák
  • Oponent: Ing. Miloslav Šašek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 6. 2019 22:27, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz